MaltaMedia Click Here!
Toni Sant's Blog
  A blog from the MaltaMedia Online Network | LATEST BLOG | NEWS | WHAT'S ON | FEATURES | WEATHER | CONTACT TONI SANT

Tuesday, March 08, 2005

Lost for words

I'm finally posting from Malta. It's taken me a little longer than expected to blog from Malta not because I couldn't really get some quite time in front of a PC before now, but also because there was very little I cared to write about. Malta hasn't changed much in the 4 years since I last visited.

If it wasn't for the people I love and know well, I don't know that I'd care much to be here. Against my expectations, I think my next entry from Malta may not be about my visit to Malta.

Then again, it would be quite nice to find something worth blogging about. Perhaps I could say something about the MEPA's upcoming decision on Wied Garnaw or blood shortage at St. Luke's Hospital or even the investment in the Dock One regeneration project. In many ways, however, I feel like there's more than meets the eye as I walk through the streets of Malta. Could this be a case of reverse culture shock?

Blogger Pierre J. Mejlak said...

This post has been removed by a blog administrator. 

3:44 PM, March 08, 2005
Blogger Toni Sant said...

Sew qed tghid siehbi! Fil-fatt fi tmiem din il-gimgha fi hsiebi nitwarrab naqra lejn Ghawdex ghal jumejn tiftixa tas-sbuhija li qed titkellem dwarha inti. Cert li narak hemm. 

7:34 PM, March 08, 2005
Blogger Caska said...

x'melodrama galore! ... klieb jigru mas-saqajn, bdiewa ccassati, ftajjar biz-zejt u tgergir tan-nghag bl-ghasafar ipespsu u c-cafcif fil-background! ... xi nies tad-dejma jghassu x-xtut jonqos fix-xena ... ha noffrilek flixkun inbid ahmar biex tlegleg bil-kwiet taht il-bruka xiha taht l-irdum! ... nahseb kulhadd ghandu bzonn kit-kat brejk! ;)

Forsi vera li Malta ghadha l-istess u tibqa' l-istess. Jekk tigi mitt sena ohra xorta ssib tal-imqaret tal-Belt li jkun intiret biz-zejt b'kollox; ix-xarabanks; tal-pastizzi; hofor fit-toroq etc ... imma jien nahseb li minkejja t-tgergir, Malta xorta tibqa' sabiha u jekk tfittex sew dejjem issib xi haga gdida! ;) 

12:20 AM, March 09, 2005
Blogger Mark Vella said...

Ton,

idħol f' http://xemx.blogspot.com, u ara l-parir li qed itik Ġuze' Stagno.

Jien nissekonda.

Mark 

11:39 AM, March 10, 2005
Blogger gybexi said...

Culture shock meta tmur f'post li - fil-fatt itik xokk kulturali - meta gejt Brussel ma kienx hemm xokk kulturali... kull darba li mmur lura Malta niehu xokk kulturali qawwi hafna.

Kull darba li mmur lura Malta inhossni mitluf, imfixkel u ddizapuntat kif forsi ihossu Toni bhalissa.

Pierre - jiena twerwirni x-xena pittoreska li semmejt imma. Dak l-"olde times" kulur seppja jaghmilli biza enormi, ifakkarni li hemm mhux posti u jkolli aptit nahrab xi 3000 km il-boghod. U infatti hekk ghamilt.

Biss nikkongratulak ghall-posittivita' tieghek Pierre.

Jien sejjer 3 gimghat ohra... issa naraw.

--- Il-Kurat
--- www.livejournal.com/users/gybexi 

3:07 PM, March 10, 2005
Blogger Alla said...

hmm din tal counter culture shock nahseb fiha hafna verita
huwa forsi il kas ukoll li l esperjenza tal pajjiz iehor hija dik ta pajjiz iktar svillupat mil ghati infrastrutturali u dawk socjali
malta ghadna hafna lura ghaldaqshekk
bilfors nahseb li wara zjara min new york u scaraborough
tghaddi minna 

10:30 PM, April 03, 2005

Links to this post:

Create a Link

Post a Comment

<< Home