MaltaMedia Click Here!
Toni Sant's Blog
  A blog from the MaltaMedia Online Network | LATEST BLOG | NEWS | WHAT'S ON | FEATURES | WEATHER | CONTACT TONI SANT

Wednesday, November 29, 2006

One Step Closer

I was planning to blog about something else today. I'll save it for another day. I simply couldn't resist commenting on the high drama and the dark play related to the selection process for the Malta Song for Europe.

Malta's song selection for the Eurovision Song Contest is arguably as news worthy as the country's upcoming adoption of the euro monetary system. The non-Maltese jury panel involved in the song selection process has combed through the 228 songs submitted for this year's attempt to follow in the footsteps of the tremendous Lordi.

Unlike previous years, when shortlisted songs were announced by lyricist and composer, this year's songs are simply identified with their singers. Does this mark a move away from the age old tradition of this whole shenanigan being a song contest? Has someone finally managed to convince whoever had the power to resist this change that in many cases it's the singer who makes the song a winner. Can you imagine Abba singing Hard Rock Hallelujah? Or how about Chiara singing Waterloo?

It's good to see that there are a number of alternative names entering Phase 2. I wonder how many of them will make it to the final selection festival. William Mangion is back. This time he wants "to win it for Malta." I thought he said the Eurovision wasn't his bag. What do I know? Mary Spiteri too wanted "to win it for Malta" this year but her song has not made it through the selection process. It would have been good to see her back where she belongs. She will always be the first Maltese singer to bring the possibility of a Maltese win into the nation's psyche.

Apparently there's someone who has been spreading a rumour that Malta wants to send a rock song to Finland next spring. What a load of nonsense. Still, it's great to see Tarcisio Barbara, Konrad Pule and Gianni & Friends back on the Song for Europe circuit. If they make it to the Song for Europe finals we should get a better batch of songs on the next MaltaSong CD release. The one from last year is not doing so well on the Mużika Mod Ieħor: Listeners' Picks for 2006.

I'm also looking forward to hearing the songs from Pamela, Rita Pace, Trilogy, and, of course, the delicious Olivia Lewis (yes, I'm still a fan). If any of these singers don't make it through Phase 2 I won't be surprised. I'll just be disappointed that I'll have to work a little harder to get my hands on MP3s of their songs.

There are several new names on the list of singers for the 35 songs in Phase 2. I like some of the names even though I have no idea who these singers are or if they're singing songs I wouldn't mind playing on my podcast. Among the new names that have attracted my attention, I could mention the following, in no particular: Jean Claude Vancell, Julie Pomorski, Klinsmann Coleiro, Gianella Mazzola, and Tristan B. I must admit that I'm quite keen on hearing their songs.

How did I manage to write all this without mentioning Xtruppaw again? Not yet, my pretty. All in good time.

Blogger Arcibald said...

Inutli imma newsworthy ghax hemm naqra drama, for a change :) B'xi mod, imma, fl-erba' gazzetti (Times, Indepedent, Orizzont u Nazzjon) ma kien hemm xejn illum... forsi ghax ma kienx hemm Francis Zammit Dimech ihabbar ir-rizultat min ghadda? 

3:11 PM, November 29, 2006
Blogger Lady VAM said...

good post. enjoyed reading it 

12:24 PM, December 01, 2006
Anonymous Anonymous said...

every year is liek that... but this year is the WORST corrupted Msfe ever. we can kiss next year's chance to take part in Esc... most ''singers''' that passed this year's msfe.. have a VERY bad voice... and robert indirectly offended MANY authors/ composers/ singers that didn;t pass for the semi's... cause in a press conference he said that the songs that didnt pass were UNDECENT for MSFE and also VERY LOW QUALITY... what about the LOW CHEAP FAKE EDITED quality of those that passed?....


Billy.J 

12:24 PM, December 01, 2006
Anonymous Anonymous said...

Il-MSFE huwa event importanti ħafna fil-gżejjer Maltin!!!!

Prosit Toni ta' dan il-post. Tgħid kieku ħadu sehem l-iXtruppaw kienu jgħaddu għal finali? Jien ngħid li iva ħalli zgur nikkupjaw lil Finlandja! M'għandi xejn kontra l-iXtruppaw u kont nieħu gost iktar nara il-MSFE din is-sena...imma hawn Malta irridu nitgħallmu nkunu AħNA mhux nikkuppjaw u nkunu 'sena' lura! 

6:48 PM, December 01, 2006
Blogger Kenneth said...

Tajjeb, tajjeb. 

12:34 AM, December 02, 2006
Anonymous Anonymous said...

ton - haven't you heard of triston [dictionless] b. yet? mela you've missed out on his videos..... kemm ghadek lura. before adding on to your comments do some research pls u mbaghad kellimna. 

10:09 PM, December 04, 2006
Anonymous Anonymous said...

KLINSMANN Coleiro ostja! Nahseb huh jismu Ruminigge Coleiro! Kieku ommi semmietni Klinsmann kont noqtolha! Igri jasal il-feestival ha nivvotalu. 

11:13 PM, December 04, 2006
Anonymous John portelli said...

Jien John Portelli,
ha nirrispondi dak l-ghajjur ta qabli li Klinsmann ghad ghandu biss sittax-il sena ili insegwieh mindu beda jkanta ta' ghaxar snin u ghandu kollox.Ara int lanqas edukazzjoni m;ghandek il mod kif ktibt l-ittra ja baxx, u klinsmann mghandux bzonn il voti tieghek ghax meta jkun hemm gurija professjonali wiehed min ta quddiem ikun li jintghazel.by the way is song trid tintghazel mhux ghax l-isem Germaniz injorant.Grazzi. 

3:45 PM, December 26, 2006
Anonymous Janice said...

AnnaBelle you have a wonderful voice and Julie you can succeed as you did in the Ghanja tal-poplu and win :) You have a nice song with nice lyrics and accompanied with a nice voice.
Trilogy you also have a nice song and even Julia Grima nice lyrics. It reminds me or reading sleeping beauty with the mirror mirror on the wall :)
Good luck to all of you. May God be with you! 

11:16 PM, January 02, 2007
Anonymous andrew p.g.e said...

ha nighda kif inhossa.ma nixtieqx li nwegga lil hadd bi kliemi...din is sena l-unika song li oghgbitni hi ta olivia lewis.il-bqija l-ohrajn xejn specjali.b`hekk nixtieq li terbah hi (mhux ghax imissa hi wara li giet tlett darbiet it-tieni),imma taghha l-ahjar,proset u awguri lil kullhadd.nispera li hafna jaqblu mieghi u jafdaw f`olivia dis-sena ,goodluck.VERTIGO....... 

12:45 AM, January 08, 2007
Anonymous Anonymous said...

Hi, l-ewwel net prosit tal-blog. Din is-sena qed joghgbuni l-iktar Vertgo Imhabba Ghamja u She gives me wings. Interessanti li Klinsmann Coleiro ser jiehu sehem ghall-ewwel darba u mid dehra ser imu tajjeb :D Li nixtieq nghid jien hu li huwa importanti hafna li fiil eurovision tmur id diska li taghzel Malta. X irrid nghid biha? . . ma tistax tbiddel nofs il korjografija u dawk l affarjiet zghar extra li jolqtu l ghajn, meta d diska tkun barra minn Malta! 

11:09 AM, January 10, 2007
Anonymous babygirl said...

kllinsmann coleiro nahseb li huwa wihed mill-ahjar di sena u certa ili jekk jintazel zgur ha jamlilna unur..pls pls pls min vera jixtiq li moru tajjeb jivutalu 10x..u al dak linjorant li qali li kiku omu semitu klinsmann joqtola jekk jogbu ma jkunx izjed injorant u jdejjaq in-nies bil-kliem banali tiju 10x & pls vote 10xx bil quddiem ppl....mwazzzzzzzz 

5:42 PM, January 10, 2007
Anonymous Anonymous said...

Vera hadt gost li s-song ta Tristan B m'ghaddietx ghall-finali. Haseb li ghax ghandu stage name "posh" u ghandu lill-kantanta Georgina tigi minnu u timbuttah kemm tista, se jikkonvinci lil xihadd li hu xi kantant kbir. Alla jbierek malajr kibritlu rasu! Kull ma kellu bhala song originali tieghu kienet wahda biss - u Alla jbierek organizzawlu Live Concert is-Siggiewi! Pero mhux cuc sal-ahhar il-boy! Fl-istess concert kellu lil Mihai mistieden, dak li kanta s-song Tornero fil-Eurovision li ghadda. Ma azzardax jaghmlu wahdu l-concert (li by the way, kien b'xejn) ghax kieku qas kien jimla l-ewwel filliera. Minn kollox qeghdin jaghmlu biex ituh image ta kantant bomba.. video ghas-song tieghu, kuntratti l-Italja, recordings ma record companies barranin... imma jaghmel x'jagmel qatt ma jista jgib l-iktar haga mportanti - il-vuci - li Tristan B zgur m'ghandux! 

8:41 PM, January 10, 2007
Anonymous Anonymous said...

Im a maltese australian and i heard the songs and i believe the songs are good but there not gonna win eurovision for 2007 you need something more fun and a song thats gets people up on the feet dancing hope im wrong i want to see a win for once because all us maltese australians love eurovision and pray malta does well ciao ciao 

10:29 AM, January 15, 2007
Anonymous Anonymous said...

jien nahseb li dis-sena vera disastru... memx kantanti stabbiliti hlif claudia faniello u olivia.... daniela delicata u ek min jahbtu?
umbad kif tridna nigu l ewwel!!!
l-ahhar post rega em lest alina... 

3:37 PM, January 15, 2007
Anonymous Maltija bis-sens said...

ahna nharsu wisq lejn l-apparenza l-isbah songs ghalija huma ta Tarcisio B (b'risposta ghal-Triston B) u ta Willie Mangion...... Kieku kellhom jinterpretawhom xi zewg kantanti bl-istess vuci imma zghazagh kienu jigu 1st & 2nd ....immma ahna hekk nibqghu inharsu lejn il-gmiel....u nirriskjaw li nigu l-ahhar! (BASTA NITGHALLMU LI IS-SBUHIJA INHALLUHA GHALL-VETRINA BISS!!!) 

1:08 PM, January 17, 2007
Anonymous Anonymous said...

\m/Gozo GuNneR\m/

Jin just irid nejd proset lil toni sant tal blog u li din is sena messu jati is sim cards b xejn biex jivvutaw lil KLINSmaNN & his GanG..X tahsBu???..Tajba TOn!!!!

LoNg LiVE RoCK n' RoL1 - DiO 

3:56 PM, January 17, 2007
Anonymous Anonymous said...

TA KLINSMANN LISBAH!!jek vera tridu li nirphu ivvutaw lilu plspls u taraw kem imourru tajjeeebbb!! good luck klinsmann XD 

6:51 PM, January 19, 2007
Anonymous ritienne said...

Ivvutaw lil KLINSMANN jek vera tridu li nirphu hi!!tiju lisbah.....plsplspls vote for she gives me wings..imsomma gud luck klinsmann hi XxMwAxX 

7:10 PM, January 19, 2007
Anonymous Anonymous said...

It is interisting that these are the international jury's best, the majority seem to be cover version's, however it is nice to hear Wiliam Mangion's voice again and have to say that Kevin's song is quite good but my favourite 2 songs are Claudia Faniello's L-imhabba ghamja and Scar's As long as you know. Sorry Olivia altough I am a big fan of yours I cant stand vertigo. Please go back to your roots. 

12:07 PM, January 21, 2007
Anonymous Anonymous said...

Nice voice and personality..... No place for artificiality but only to a sincere smile...that's Julia Grima. Good luck Julia...you will steal the people's heart with your smile and voice!! A song that stands above all others!!! 

8:10 PM, January 21, 2007
Anonymous Anonymous said...

Without a doubt: KLINSMANN! 

1:09 PM, January 22, 2007
Anonymous Anonymous said...

l- ewwel nibda billi najd din sena malta ma ta l ahhar ha tigi ghax memx diski sbieh u bsahhithom bizejjed sorry ha ikolli najda imma meta jkolna diska sabiha fil malta song ez : malta song 2006 laqqas biss intazlet diksa tajba kien hemm hafna sbieh min "i do" ta fabrizio jien il vote tijaj 3 darbiet ghal echoes of gaia ta charlene u natasha li najdilhom prosit u biex ma jaqtawx qalbhom !! kieku tellajna lil natasha u charlene konna ingibu post tajjeb zgur ghal malta ghax vera kellhom diska tal widna u vera sabiha ( ghalkhemm awn min ma fhemix ) imsomma kieku kelli naghzel diska al din is sena tkun "nightwish" allavolja ma tantx laqtuni id didki imma xtamel din lahhjar ghalek jekk ma tridux lil malta taqa ac cajt terga ivutaw lil nightwish grazzi unknown!!xxx 

4:21 PM, January 23, 2007
Anonymous FB said...

jekk tridu li Malta tigi l ewwel u qabel kollox,, al dawk l ghawdxin kollha ivvutaw lill klinsmann ax ikollna min jipprezentana. 

5:59 PM, January 23, 2007
Anonymous Anonymous said...

Jien ma nafx minn hu il bahnan, li ha jivvota lil colerio, kieku smajthuh, rahal gdid, u fil beauty pageant Miss Christmas 2006, you`ll sure die!!!! maaaaaaaaaa... he`s such an impersonator!! Bis serjeta kollha!! jahsiebx li hu xi POP STAR minn issa dan, ghadu halib ommhu, dik li ixxaham lin nies biex it tfal taghha jidhru l ahjar! meta ma humiex! meta tkun trid is sew lit tfal tieghek thallijhom fin natural taghhom! colerio hadd mhu ha jibza minnkom la ikunu jafu minn vera intom! Grazzi jien nivvota lil minn vera haqqu u mhux lil minn xahham! thats the plain truth! proset lil kull min ha jihu sehem, u j`alla tiehdu dak li haqqkom! mhux bil flus u l irus kbar!! 

10:48 PM, January 26, 2007
Anonymous Anonymous said...

Klinsmann jista jiehu erba guitar lessons imma hija mux qed taparsi jdoqq... in ni-nies mux boloh ta!!! u xejn specjali dis-sena. Olivia l AHJAR MINN FOST L-AGHAR.wasal iz zmien li ninsewh dal festival ax mill hazin ghall aghar sejrin!! Klinsmann??! u ejja!! horrible voice horrible attitude and most importantly horrible song 

1:27 PM, January 27, 2007
Anonymous Anonymous said...

In my opinion the best four are L-Imhabba Ghamja (Claudia Faniello), Ice Queen (Julia Grima), She gives me wings (Klinsmann) & As Long As You Know (Scar). There are alot of good voices e.g. Annabelle,Trilogy, etc but unfortunately not everyone can win the esc. Well done to you all and Good Luck!!! 

3:27 PM, January 28, 2007
Anonymous Anonymous said...

L-EWWEL LI MA NIBDA NGHID HU LI GHAL-EWWEL DARBA F'MALTA QED NARAW UCUH GODDA F'DAN IS- SONG FESTIVAL LI TANT NAGHMLU AGHA GHALIH.
IL-KUMMENTI TIEGHI HUMA LI F'DAWN L-AHHAR ZMINIJIET F'DAN IS-SONG FESTIVAL QAD MA SMAJNA DISKA LI TISTA TGHID LI ''THIS IS THE ONE''.
fUQ IL-KANZUNETTI TA DIN IS-SENA,MHUMIEX KOROH GHAL AHHAR IMMA SETA KIEN HEMM ISBAH! J'ALLA L-AHHJAR KANZUNETTA TIRBAH BIS-SAHHA TAGHHA/TIEGHU MHUX IL-MIN TAF IMMA BIL-PERFORMANCE U BIL-VUCI U ID-DISKA(IL-PAKKET KOLLU IRID IKUN).NAWGURA LIL KULL KANTANT/A LI SE JIEHDU SEHEM U M'GHANDHOMX GHALFEJN JAQTAW QALBHOM.j'ALLA L-ORGANIZZAZJONI TOHROG TAJBA. 

3:40 PM, January 28, 2007
Anonymous Anonymous said...

Vertigo ta' Olivia, revamped minn Borg u Vella; hi l-uniku cans taghna biex nigbru giehna mill-qassata first class ta' Faniello! Muzika brijuza, passjonali u tahraq, bi kliem li jesplora l-abissi ta' imhabba turmentata, projbita' u allura fil-krudelta' taghha delizjozament tigbdek daqs kalamita'!!!

Hemm barra fl-Ewropa hemm eluf li gew imwegga u rigettati fl-imhabba. Hemm eluf ohra li wehlu fuq xi hadd u iffisaw fuqu jew fuqha. Hemm eluf li zvugaw f'self-destructive behaviour u ghoxew jintilfu fuq xi ex...Hemm eluf li jridu vendetta fuq l-ex, ghajn ghal ghajn, sinna ghal sinna.DAWN KOLLHA VOTI VALIDI U SOSTANZJALI GHAL VERTIGO. Jaqbadni l-bard niftakar, heqq ovvja hux? Jien garrabt ukoll.

Olivia, aqbez ghalina int...... 

12:44 AM, January 29, 2007
Anonymous Anonymous said...

Nahseb li din is sena ma hemmx livel gholi...izda nahseb li wahda mil lahjar songs li hemm hija 'She gives me wings' by Klinsmann...ghana bzonn xi hadd li ghadu zajr mimli energija li jista iqajjem folla nies imqarr bmossa wahda...qed najd hekk mux ax nafu jew al xi haga ma nafux min adam izda nahseb li ghandu song bhal ma jajdu il maltin 'tal-widna' his song its realy good with bueatiful lyrics! 

4:27 PM, January 29, 2007
Anonymous Anonymous said...

Mill-hazin ghal-aghar! 

5:15 PM, January 29, 2007
Anonymous Anonymous said...

Kull mandi x'nghid haga wahda....Kemm is songs tas sena l-ohra u dis sena brodu tat tigieg!! Hemm kantanti minnhom li minghalijom POP STARS U CELEBRITAJIET u ohrajn ghadhom kolla halib ommhom fi snienom.....tajba din! Jew Tivvota lil min hu rasu kbira jew lit tfal!! Vera mill-Hazin ghall- ghar!! VIVA MALTA EHH!!! 

10:01 PM, January 29, 2007
Anonymous Anonymous said...

Minghajr l-input artistiku ta' Tristan B il-festival ma fih sugu ta' xejn. L-assenza ta' J Anvil dilett kulturali iehor!

Mn'alla hemm Tarcisio u William Mangion ghax minghajrhom fjakka l-affari!

Julie Pomorsky biss ghad tati sorprizi. Hija hi l-Britney Spears maltija!!! Eat your heart out Casolani!!!! Pomorsky is poor teen spirit!!! A TRUE POP DIVA! 

11:40 PM, January 29, 2007
Anonymous FB said...

iktar mass semmu lill klinsmann iktar tamlulu reklam, grzzi. Tghirx aktar anyonmous!! 

3:17 PM, January 31, 2007
Anonymous Anonymous said...

Just listened to the final 16 songs (well part of them, from a website) and my favourites for this year are: Olivia Lewis, Julie Pomorski and Daniella Delicata.

We Maltese in Australia are always behind whoever represents Malta, and above all have fun in the contest. Don't let politics ruin the whole thing. 

11:44 PM, January 31, 2007
Anonymous Anonymous said...

Toni haqqek prosit tal-kumenti tieghek. Biss sfortunatament qed jinkitbu hafna kumenti bla sens. Kif tista tghid li klinsman tajjeb jew ghandu kanzunetta tajba,Rajtu ikanta bil-kitarra anqas izomma ma jaf ahseb idoqqa. Mela in-nies daqshekk cwiec. Nehhi Tarcisio Barbara, William Mangion, Pomorski u Scar, kollox bla sens. Vertigo idizapuntatni bil-lirika bla sens u repetitiva li ghanda. u id-diction tal-biza. Kont nistenna ahjar min Olivia. 

9:16 AM, February 01, 2007
Anonymous Anonymous said...

rockers ivvutaw lil Tarcisio ghax haqqu. 

9:17 AM, February 01, 2007
Anonymous Anonymous said...

Milli qrajt mil posts ta qabel din...nahseb li Klinsmann qed jaghti xi tip ta commission biex hafna mit tfajliet li ppostjaw aw qed jeqirdu bix nivvutaw lilu u bews u imbarazz simili. Milli rajt jien... dis sena kien hemm dizastru shih fis 6 diski li intazlu. Kemm ta Claudia u kemm ta Olivia kienu catchy hafna.. izda ta Olivia ghaddiet biss. Mil qbija tad diski nahseb li kollha kienu "as entertaining as watching paint dry". I mean biex taddilek diska bhal ta Christine Delicata ghas semi-finali... fix wasalna aw Malta? Umbad biex d diska ta Klinsmann taddilek ma l aqwa 6...mhemx xejn iktar xi tajd apparti li biex jinsultawlek l intelligenza... 

12:02 PM, February 02, 2007
Anonymous Anonymous said...

ARA ITTELUX LIL KLINSMAN GHAL EUROVISION HALLI NAQTU FIGURA TAL-GENN. VERU BLA SENS LA JAF IKANTA U ANQAS JAF IDOQQ IL-FAMUZA KITARRA. KEMM AHNA POPLU INJURANT BIEX KANUNETTA BHAL DIK TA' TARCISIO B MA TADDIEX GHAL FINAL. VERU PPOPLU BLA SENS.
NISPERA LI FIS SERATA FINALI NAZLU L-UNIKA KANZUNETTA LI TISTA TMUR TAJJEB IL-FILANDJA, DIK TA' SCAR!!! IUTTAW SCAR HBIEB 

1:16 PM, February 02, 2007
Anonymous Anonymous said...

Il- vera iddizapuntata bil- populin kif jivvota!! nghid prosit lil singers kollha, especially lil Tarcisio u whole team tieghu,(performance eccezzjonali tarcisio!!) May d best ROCK music wins issa! 

3:13 PM, February 02, 2007
Blogger x-MiCh-x said...

A big gdluck to scar and klinsmann! best songs in d finals without any doubt :) Olivia's song is simply awful.. her song literally drives me vertigo! 

3:55 PM, February 02, 2007
Blogger x-MiCh-x said...

A big gdluck to scar and klinsmann! best songs in d finals without any doubt :) Olivia's song is simply awful.. her song literally drives me vertigo! 

3:56 PM, February 02, 2007
Blogger ... said...

ID like to tell anonymous how immature and how uneducated he is. If he is up to date with all that is happening in the music sector he would know that triston b is reknown as one of the best singers in Italy, so dont get all offensive just cause he is capable of doing something and he managed to achieve something. Whereas clinsmann, i dunno the guy, but i must say his song was catching and it was different from all others. Back to anonymous talkin that way about clinsmann and his mother, so what if its true, goodluck to him yet he still managed and people still liked his song. To those who said against having new faces in the festival I so dont agree against it, the fact that we're introducing new talent and maybe improving the standard helps much more, so let us not be so closed minded.

To who mentioned Christine Delicata?? Its actually Daniela Delicata, and even though the song wasnt great she managed to get to the finals and she has got a wonderful voice so why critisize her from the very beginning.

Oliva Lewis as always was spectacular with vertigo, same goes to Claudia Faniello however she has much greater potential to what the song allowed her to show. Scar was also a favourite of mine, showing talent and energy. Pamela has once again given such an original performance with such an original song to the maltese festival.
Good luck to all!! 

3:58 PM, February 02, 2007
Anonymous Anonymous said...

kif tista thalli diska bhal ta tarcisio barra?mela ha nergu naraw l-klinsmann u l-scar??!??!?kif irridu nirbhu l-eurovision bdawn id diski?mn'alla ad em olivia trilogy u kevin borg ax kieku bla interess diga l-festival.
olivia dis sena bilfors anda tkun alik bdiska bhal dik 

5:12 PM, February 02, 2007
Anonymous Anonymous said...

ma nafx kif nistaw ntellaw xi diska bhal ta klinsmann al eurovision!come on ahna nisfidaw irridu jew ndahqu?mbad diska bhal ta tarcisio ma tadiex!mn'alla ad em olivia,kevin u trilogy ax kieku bla sens diga l-festival!olivia alik dis sena,andek diska unika u tal widna.KEEP IT UP!!!! 

5:19 PM, February 02, 2007
Anonymous Anonymous said...

Kif jista' jkun is song ta' Tarcisio ma tghaddiex?!!!! kif jista jkun? 

8:02 PM, February 02, 2007
Blogger xXx YaNiCa xXx said...

Mela...
My preferences for this year: Scar & Klinsmann ( not cause i'm a teen girl but because klinsmann was unique and he has the style of charlie simpson of busted who i like a lot :)!! I lik his facial expressions too )
Trilogy have AMAZING voices but will they do well in helsinki? I'm not sure
Vertigo...i like the song though not one of my favourites...let's face it, people abroad don't know who joseph ta' 'arani issa' is unfortunatly so he won't be getting any extra votes for us.
Pamela...not bad but again foreigners don't know nadine, fiona etc.
Kevin...he has such a sweet personality but i'm not quite sure about htepersonality of the song....
that is what i had 2 say...tnx 4 reading ;) 

12:02 AM, February 03, 2007
Blogger Roxanne said...

To vote for She gives me wings by Klinsmann Colerio, call 5004 3022 or SMS 5061 5002
To vote for She gives me wings by Klinsmann Colerio, call 5004 3022 or SMS 5061 5002
ghandekk cans kbir klinsmann guvni helu, karatru bomba u diska tifqa kull ma hemm!! good luck u mhux ibili jighdu li id diska ta olivia ha tkaxkar kull ma hemm !! minn irid iwigibni add ma karkariza_931270@hotmail.com 

4:03 PM, February 03, 2007
Blogger S said...

Min andu il guts imur ikanta minflok Klinsman? Sewwa imbilli tejdu kontrih,fil verita tafu li andu talent li jkanta!! Kiku ma wasalx sawnek zgur...Min andu lejra ikompli izida!! Gdluk klinsmann u scar 

5:42 PM, February 03, 2007
Anonymous Anonymous said...

After listening several times to the six songs which made it to the final I think both Olivia Lewis and Trilogy will make us proud in Finland.
So I say vote for any one of these songs and we will do much better than last year.
Good luck 

7:15 PM, February 03, 2007
Anonymous Anonymous said...

Nghiru ghal Klinsmann?? Pfffff... hallina man!Ghal xiex nghiru, ghal ismu jew? Haha! Dejjaqtu l-kulhadd timbuttaw u tneffhu lil Klinsmann qisu kien xi kantant kbir. Nies li jridu jirbhu bilfors vera ma nahmilomx! U fuq li qed taghmlu qed iggeluni nhoss li ghalija jista jirbah kulhadd basta mhux Klinsmann! 

9:33 PM, February 03, 2007
Anonymous Anonymous said...

jien il klinsmann ma nafux imma andu diska vera tajba u tal- widna prosit lit team kollu tieghu well done! 

11:17 PM, February 03, 2007
Anonymous Anonymous said...

Issa kulhadd ha risposta ghall-kritika kollha li ktibtu .. hope you all enjoyed seeing the festival as well as I did 

11:58 PM, February 03, 2007
Anonymous mimi said...

well done to olivia. she really deserved to win, her song is catchy and original, although sometimes it sounds like a soundtrack of some james bond film. trilogy were good as well but not good enough. klinsmann is sweet and and he should ignore any malicious comments about him. 

7:41 AM, February 04, 2007
Anonymous Anonymous said...

Roxanne Qalbi... Min kaxkar kull memm e;) Mux Olivia... Najd alija laqas lili ma ogobni klinsmann... Id diska ma kinitx kera imma lili ma ogbitnix.. Ma nafx xi hsajiltu emm fuq :S U naqbel mijak andrew jin ukoll... alkemm issa addejna... U mux billi tajdu Klinsmann...Billi adu zighr memmx alfejn ikun emm preferenzi.... 

7:48 AM, February 04, 2007
Anonymous Anonymous said...

from my point of view last year song deja vu,was the opportunate song that olivia should have won to participate in the eurovision 2007, to be sinciere i liked more that song than this well done kevin borg:) 

12:06 PM, February 04, 2007
Anonymous Anonymous said...

Congrats olivia ur song stood out the most,but i must say a big prosit to kevin borg who has an amazing voice&an amazing character!!,hopefully will see more of him,we need more singers that have good diction prosit kevin goodluck!! 

12:48 PM, February 04, 2007
Anonymous marilyn said...

proset kbira lolivia kien haqqa! gr8t singer u diska qawwija. proset ukoll lit team ta maha ax 2 talenti kbar ukoll zfin u vjolin. jghidu xjghidu in nies al lolivia ir rizultat juri wahdu il maltin lill min veru riedu. proset lil kantanti lohra kolla specjalment klinsmann u kevin diski sbieh ukoll. gd luck olivia u proset tat risposta flahhar :) 

2:44 PM, February 04, 2007
Anonymous Anonymous said...

Klinsmann toqodtx tati kas xqed jajdu fuqek ghax min qed jajd ek VERA INJORANT U GHAJJUR!!! You was D BEST yesterday u ghalija int irabaht hi u najduwa kif inhi it-3 post ghall ewwel darba BOMBA hi! KEEP IT UP SWT!!! XXXXXX 

3:56 PM, February 04, 2007
Anonymous Anonymous said...

Kif qazzistuni certu nies tikkritikaw biss madoff aqtghuha naqra jmisskom tisthu tmaqdru daqshekk lil Maltin bhalkom ... imisskom tisthu tghidu li intom Maltin. Proset lill-kantanti kollha ... jghidu x'jghidu xi erba cwiec milli qrajt minn hawn fuq intom l-aqwa, ghax dawk, imaqdru biss u mhuma kapaci jaghmlu xejn hlief jikkummentaw!! 

4:10 PM, February 04, 2007
Anonymous Anonymous said...

Hate to comment now that the Eurovision result is out... but Vertigo?...I don't know!

To me the song that should have gone to Europe is Pamela's "All About a Life". 

5:41 PM, February 04, 2007
Anonymous Anonymous said...

anonymous girl:- min qed jikritika lil Klinsmann ghalija veru ghajjur u ma jifhimx fil-muzika. jien ghalija hu kellu jirbah, jien lilu vvutajt fi-zewg serati. u xorta mar tajjeb hafna ghalija ghax li tidhol l-ewwel darba fil-festival u tigi t-tielet hija xi haga tal-GENN!!!!!!!!! PROSIT kLINSMANN PROSIT OLIVIA 

11:51 AM, February 05, 2007
Anonymous Anonymous said...

nixtiq najd lil kul min maqdar lil klinsman... stajtu titilaw min floku fuq il palk ??? kontu taqtaw figura eccelenti ux vera ? klinsman kin tajjeb hafna .. biss xorta nibqa najd li kella taddi claudia al final .... id diska ta olivia ijja sabiha nispera li isa immoru tajjeb barra .... l uniku rizultata li ma qbiltx mijaw uwa dak tat tilet post .. alija diska monotona al ahhar ... proset olivia nispera li tmur tajjeb barra min malta 

1:27 PM, February 06, 2007
Anonymous Anonymous said...

sabih ehhh kin din isena!! dik il prezentatura stephanie jaqq liktar li nibod gejtu tazlu ma tafx tilbes!!!mohh dasix anda imma insomma! imbad pamela ezatt bhal ira edt tamel zebhet xara iswed minn isfar tawlitu izomm il mic bhala u lele fejni loriginalita!! clinsmann bomba kin u bdaqsekk billi ma kinx edt idoqqa vera il gitarra??? lanqas joseph chetcuti ma kin edt idoqq vera il vjolin! insomma sa flahhar olivia rebhet wara hafna zmin jina ma tanx ogbitni imma memx xtamel forsi ma narawix aktar tkanta jahasra!! itrilogy hafna prosit kinu ma nafx kif ma rebhux huma!! tixtieq olivia anda lehina bhal tahom! in her dreams imma!! diin isena ukoll mux tajjeb sejrin! mela malta adna cans

dejjem bil prefenzi hijos jivutaw mela adkom ma drajtux heq il verita twegga hux!!

nispera li nigu ahjar misena ta qabel ax inkella.... insomma iridu nadum ma tasemi finel leweel!! imma vertigo mux gravi hafna ta idiska naqqa zeffini trid biex tispikka idiska akatar!! GLGL 

2:05 PM, February 06, 2007
Anonymous Anonymous said...

proset olivia u hallijom imaqdru kem iridu !!!! love u klinsmannnn u trilogy!! viva malta 

2:07 PM, February 06, 2007
Anonymous Anonymous said...

KLINSMAN kien l ahhjar , Olivia telghet ghax jafghua tas super 1 ,u ilgha tiprova titlgha hdax -il darba , u lil klinsman l ewwel darba li rajnih fuq television , jien mhux qed imaqdar lil ta olivia imma din is sena klinsman kellu jigi l ewwel u it 2 olivia , imma issa nisperaw li immoru tajjeb barra min malta !!!1 

3:26 PM, February 06, 2007
Anonymous Pespus_jr said...

PE5pU5_jR

l-ewwel nett proset ton...blog tal-genn!
mela jin alija Klinsmann kellu l-ahjar diska...
bir-rispett kollu lej olyvia...ma kelliex diska xi first class...tinsewx li dik id-diska mghaddietx is-sena l-ohra mil-eliminatorja...
u lil dak li ghandu ghal-klinsmann (anonymous) nejdlu jaqaw ma jkollux xjghamel fuq l-internet? jek ghandu l-ghira jzomma ghalih ax ahna kollha wara klinsmann!! ir-rizultat malajr ghalaqlek halqek xbin!!!
u xi tghidu ghal band tieghu? zewg zaghzagh ghawdxin, mimlija energija li komplew juru kemm ghandu Diska li kien haqqa l-ewwel post
Klinsmann, Paul u Brian...
Ahna l-ghawdxin kollha warajkom...gd luck 4 the future 

10:03 PM, February 06, 2007
Anonymous klinsmann_d_best said...

hello klinsmann kien lahjjar
bdw dak vera kien qed idoqqa il kitarra u minn qed jierr ghalih ankom al xiex ghax adu talent biex ikanta u idoqq u bniedem vera sexy u boma kien haqqu l ewwwel post.prosit klinsmann love you loads.
tiziana .(tridu tghidu xi haga ghidu fuq tizipizi@msn.com) 

10:24 PM, February 06, 2007
Anonymous Anonymous said...

kulhadd bhalqu jghid li jrid imma meta telet ira losco u git it 2 mhux ukoll maltin konna sinjalli kinet tajba diska mhux hekk ..nghidu x nghidu meta diska tkun tajba ..tejjeb immorru .gl olivia ..xtaqt li oht fab intazlet ukoll ax ogbitni hafna u harget b ideja tajba li jkolla it title bil malti .u klinsman mar tajjeb ukoll al l 1 darba !!! u min imaqdar irid jixtri jghidu .. 

8:57 PM, February 16, 2007
Anonymous Anonymous said...

sena l ohra kont naqbel mijak al tal lordi li jirbhu imma din is sewna nejdlek mur orqod u ara bissifetilek tejd ekk fuq klinsman .sefora 

3:25 PM, February 18, 2007
Anonymous Anonymous said...

Klinsmann the BEST u min ghandu l-ghali ikompli jzidu.The best song was SHE GIVES ME WINGS.Nispera li jkompli bit-talent li ghandu because he's a very nice boy,u jaf immur man-nies. 

5:01 PM, February 28, 2007
Anonymous Marilyn(klinsina) said...

min andu l ali jkompli izidu! u min jejd li klinsmann ma kinx qed idoqq il kitarra ahjar jara x kien qed jamel josef kem kien qed idoqq il vjolin!! u diska faqat kulmemm, klinsmann vera orrajt ax mort id disco party li kellu u jkellmek qisu ilu jafek is snin! u xi hadd qal li ma jitlax min irid jirbah bilfors!! mela olivia xamlet li qalet hi stess li ilha tipprova 11 il sena!!
ahjar taraw seww qabel ma tparlaw!! 

7:52 PM, March 11, 2007
Anonymous Anonymous said...

l ewwelnet nixtiq najd lil klinsmann proset hafna ghax vera ghandu diska bomba man u min ma togbux ma nafx x jogbu ta ha najdlek ma tantx ghandu gosti sbieh.ahjar tela hu milli olivia. 

9:29 PM, March 16, 2007
Anonymous Anonymous said...

hello Malta

this australia calling,first get a place were you will be able to organize the eurovioson song contest,then get a song thats rapresent Malta written in our nationol voice,that is sing your song in maltese,to hell with the rest of eu,they sing in there own lingo.got it.you need improvement big time
see you in my homeland soonnnnnnnnnnnnnn 

12:08 PM, April 07, 2007
Anonymous Marilyn(klinsina) said...

jin sar iqazzizni l eurovision! kull sena tara l istess nies. sas sena l ohra il komuni kienu --- olivia lewis, analise u alison, natasha u charlene, kevin mux lewwel darba, elenor cassar ukoll, bhalissa insejt x iktar. umbad jigi xi had du jejd ---> ma jirbahx min irid jirbah bilfors!!
anzi din is sena kin emm godda bhall ----> KLINSMMANN, scar. dawk biss godda!! u daniel kin gdid imma kin ma grupp. bhala grupp ma kinux l ewwel darba! jin ma nafx minn fej tivvintawhom dawn il comments. issa min andu hila iwigeb al dan il comment. (jekk andkom xi tejdu fuq kollox) bdw ax kont ha ninsa, awdex huwa parti min malta. ax is soltu Pamela biss kin ikun emm! u jin Veritgo ma tantx ogbitni. li kin alija Klinsmann tela u ejdu li tridu! 

7:53 PM, April 11, 2007
Anonymous wilhelmina said...

klinsmann d best barra li hu gustuz kellu diska bomba u min ghandu l-ghali ikompli izidu mela olivia lewis jaq jien ma nafx x'tarawlom id-diski taha klinsmann kellu jirbah u bdw klins veru kien qed idoqqa il-kitarra ok u tkomplux tghiru ghalih pls ja qabda ajjurin ahjar tmorru issabtu raskom mal hajt klinsmann d best!!!!!!!!! 

12:47 PM, April 14, 2007
Anonymous Anonymous said...

Jiena dejjem kont fan kbir tal eurovision u probabilment ghadni. Is sena lohra 2005 kienet lewel sena mill 1987 li dal festival imbierek ma segwejtux. Raguni kont qighed hafna il bod min malta fuq gzira remota fejn dal karaoke show internazzionali ma jasalx, Ghal grazzja talla. Il eurovision huwa tajjeb ghax huwa wiehed mill ftit occasjonijiet fejn il maltin jinaqdu blehen wiehed. Pero hadt minkhom qadt ma irrealizza dil haga? Id diski li ghamlu Chiara, ira losco, Miriam christine borg (biex insemmi ftit mil favoriti), WARA il eurovision kienu immensament ahjar mir racanc ta diski li kantaw fil festivals.

Kemm fil kwalita tal musika , u anke il lirika. Allura nighd jien ma tahsbux li wasal iz zmien li flok narmu il flus li jintefqu biex intellaw il festivals malta u nipromwovu dawn id diski li qatt mhuma ha jerbhu, ninvestu fil kantantni verament tajbin li ghandna malta. Peresmpju bforma ta sussidju biex ikunu jistaw jirrekordjaw id diski taghom minajr ma jbijaw ruhom biex ihalsu.
Bdak il mod lartisti maltin jkollhom vera lajnuna li ghandhom bzon u it talent taghom ma jinhelix fuq udjenzi li hlief jitmejlu bihom ma jamlux. es terry wogan bbc. U bir ragun jitmejlu bihom ghax tigix tghidli ha thallat il kwalita tad diski tal albums godda ta ira ma diska bhal 7th wonder!!!! About time li ninvestu fl arti tal kantanti tana mhux fil festival tal popolin ewropew 

9:42 PM, April 17, 2007
Anonymous prisy said...

proset lil kantanti kollha li ghadew ghal final ta ghada sibt 26.. nawguralom kollha specjalment lil klinsman xxxx 

4:15 PM, January 25, 2008
Anonymous valkyrie said...

and don't klinsboy's go and busted air hostess, sound VERY VERY similar
http://www.youtube.com/comment_servlet?all_comments&v=8uQ8FyvCVbk&fromurl=/watch%3Fv%3D8uQ8FyvCVbk

nice one 

12:32 PM, January 27, 2008
Anonymous Anonymous said...

Anonymous allijista jkun mintix il mummy ta Klinsmann hux? LOL Imn'alla tkun hi li tmur tiggieled mal judges meta ma jaghddix!!! 

9:50 AM, January 28, 2008
Anonymous My Way said...

Rajt messag fuq KLINSMANN Coleiro. Ma nafx jien imma ghandu dik id diska GO vera bla sens, aparti li il kliem ma fimt xejn. Ha nghidilkom xi haga ma nafx kontux tarawh il POWER RANGERS imma kellom diska vera tixbaha. Sakem ma harguiex biex forsi tal GO Mobile jisponserjawh. Xtahsbu.... 

6:03 PM, February 13, 2008
Blogger youssef said...

forza Malta 

4:12 PM, July 02, 2008

Links to this post:

Create a Link

Post a Comment

<< Home